Reglement tennisschool De Brug

Het lesreglement en betalingsvoorwaarden tennisschool De Brug.

 1. Iedereen die tijdens het zomerseizoen les wil hebben van de tennisschool dient lid te zijn van ATV Berkenrode.
 2. Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico. De tennisschool is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster bij de tennisschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.
 3. De zomer tenniscursus bestaat uit een serie van 17 tennislessen en de wintercursus uit een serie van 18 lessen. Voor de wintercursus dient er ook baanhuur betaald te worden.
 4. Gedurende het winterseizoen wordt er voor de leerlingen op de overeengekomen lestijd(en) een lesbaan gereserveerd. Het winterseizoen is 24 weken lang, waarvan gedurende 18 weken tennisles gegeven wordt. Het is de leerlingen vrij om in de resterende weken tijdens hun lesuren gebruik te maken van de gereserveerde lesbanen in de vorm van vrij spelen.
 5. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met eenieders voorkeur. Cursisten die in een groep zitten van minder dan 4 personen en dit NIET willen, dienen dit z.s.m. te overleggen met de tennisleraar hoe dit kan worden opgelost.
 6. Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en nieuwjaarsdag) en tijdens enkele basisschoolvakanties. Lessen die uitvallen in verband met officiële feestdagen zullen worden ingehaald.
 7. Als een training niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er voor een vervangende trainer worden gezorgd of een passende regeling worden getroffen.
 8. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte, verhindering van een leerling en een training die niet wordt ingehaald. In overleg met de trainer kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.
 9. Als een cursist eenmaal is aangevangen met de cursus (zomer en/of winter) is de cursist het volledige lesbedrag verschuldigd.
 10. Een les/trainingsuur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten vrij spelen. Een half lesuur bedraagt 25 minuten les en 5 minuten vrij spelen.
 11. Anderhalf les/trainingsuur bestaat uit 75 minuten en 15 minuten vrij spelen (indien het baanschema het toelaat). In winter mogelijk anders i.v.m. beperkt aantal beschikbare winterbanen en uren.
 12. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 13. De trainers beoordelen, indien nodig, in overleg met de groundsman of de training wel of geen doorgang kan vinden. Bij twijfel dien je contact op te nemen met de trainer of de club.
 14. Bij slecht weer dient de leerling zelf contact op te nemen met de leraar over de doorgang van de les.
 15. Bij regen is de 1e regenles voor eigen risico (de leerling), 2e regenles voor risico van de tennisschool (dus inhaalles), de 3e weer voor de leerling enzovoort… met een maximum van 3 inhaallessen.
 16. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” groepen te trainen.
 17. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er in overleg een herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep (2 ,3 of 4 personen) zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren worden de totale kosten door het aantal leerlingen gedeeld. De leerling geeft door deelname aan zijn of haar eerste les aan de bijbehorende kosten te zullen accepteren. Indien de leerling hier bezwaren tegen heeft dient dit voorafgaand of uiterlijk tijdens de eerste les kenbaar gemaakt te worden.
 18. Indien de factuur niet op de vervaldag is voldaan, wordt er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
 19. Bij wanbetaling heeft de tennisschool het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van de leerling.

Na het verstrijken van deze termijn treedt verzaking in en staat het de tennisschool vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,-.

Alle genoemde bedragen zijn excl. omzetbelasting/BTW.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 511 5949

Sportpark Het Hoge Land

Het Hoge Land 1
2652 EA Berkel en Rodenrijs

KVK-nummer

40397685